Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELŐ: MONRIETTA Korlátolt Felelősségű Társaság
SZÉKHELYE: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes utca 10. 2. em. 3/b.
ADÓSZÁMA: 26145929-2-43
WEBOLDALA: www.zold25.hu
E-MAIL CÍME: zold25musor@gmail.com

A MONRIETTA Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) főtevékenysége Film-, video-, televízióműsor-gyártás.
Az Adatkezelőaz adatok kezelésével összefüggésben ezúton tájékoztatja ügyfeleit, valamint honlapjának és közösségi média tartalmainak látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és
lehetőségeiről.
A MONRIETTA Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő kijelenti, hogy tiszteletben tartja partnerei, ügyfelei, honlapja és közösségi média felületek látogatóinak személyhez fűződő jogait. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatba kerülő partner elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

1./ A Tájékoztató célja

Jelen Tájékoztató célja annak biztosítása, hogy a Adatkezelő megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja, hogy az adataik kezelésével érintett személyeket (Felhasználókat) az Adatkezelő tájékoztassa, illetőleg promóciós célú nyereményjátékban való részvételüket lehetővé tegye.

2./ A Tájékoztató hatálya

2.1. Időbeli hatály
Jelen Tájékoztató 2019. április 01-től további rendelkezésig, visszavonásig hatályos.

2.2. Személyi hatály
Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed a Adatkezelőre, azon személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzak, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

2.3. Tárgyi hatály
Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed a Adatkezelőnél minden szervezeti egységeikben folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

3./ Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A személyes adatok önkéntes elküldésekor a Felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a nyereményjátékban való részvétel céljából az Adatkezelő rögzítse, és azokat kezelje. Továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy Adatkezelő a nyereményt felajánló társaság, illetve személy részére a személyes adatokat továbbítsa. Az Adatkezelő a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja.
Könyvelési, számlázási célból az Adatkezelő megtarthatja a nyereményjáték győztesének személyes adatait a vonatkozó törvényekben előírt határidő lejártáig (ez a hatályos számviteli törvény rendelkezései szerint nyolc év).

4./ Alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Az Adatkezelő szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titokvédelmi nyilatkozatot tenni.

5./ A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme, időtartama

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Felhívjuk a Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Az adatkezelés során rögzített adatok köre: A felhasználó neve, és elektronikus levelezési címe.
Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.
5.1. Adatkezelés
a) Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása
b) Az adatok törlésének határideje: a nyertesek adatait a mindenkor hatáklyos számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg, a további nyereményjátékra jelentkezők esetén, ha nem nyertek azonnal.
c) A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
– postai úton az Adatkezelő székhelyén, vagy
-e-mail útján a zold25musor@gmail.com címen.

d) Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

e) Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

f) A Weboldalak, illetve a közösségi média felületei külső (nem a Adatkezelő által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért a Adatkezelő minden felelősségét kizárja.

6./ Adatbiztonság

a) Az Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.
b) Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.
c) Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
d) Az Adatkezelő ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.
e) A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból a Adatkezelő mentést végez.
g) A személyes adatokat kezelő hálózaton a Adatkezelő folyamatosan gondoskodik a vírusvédelemről.
h) Az Adatkezelő a kezelt adatok, adatállományok hozzáférését felhasználói névvel és jelszóval védi.

7./ Tájékoztatás az adatkezelésről

a) A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve jelen Tájékoztatóban szereplő elérhetőségein.
b) Felhasználó kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
c) Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
d) Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
e) Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
f) A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben a Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
g) A Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

8./ Ellenőrzés

Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen ezen Tájékoztató rendelkezéseinek betartását az Adatkezelő évente egyszer ellenőrzi és felülvizsgálja.

9./ Az adatvédelmi felelős

Az Adatkezelő belső adatvédelmi felelőse a mindenkori ügyvezető.

10./ Jogorvoslat

a) Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
– a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
– a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
– törvényben meghatározott egyéb esetben.
b) Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
c) Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
d) Felhasználó a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410

vissza a főoldalra