zöld25 magazin JÁTÉKSZABÁLY – NYERTESEK

1. A játék szervezője

A játékot a Monrietta Kft szervezi („Szervező”).

2. A nyereményjáték hatálya

Jelen szabályzat vonatkozik a Szervező által – valamennyi médiumon – meghírdetett nyereményjátékra („Nyereményjáték”).

3. Nyeremény

A Szervező a helyes megfejtők között összesen 1 darab ajándék csomagot, vásárlási utalványt („Nyeremény”) sorsol ki. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre, illetve egyéb ajándéktárgyra át nem válthatók.

4. A Nyereményjáték menete

4.1. A Nyereményjáték időtartama alatt a [Viasat6] csatornán sugárzott [Zöld25] című sorozat egyes epizódjainak műsorba kerülésekor, illetve Szerzező által fenntartott egyébb online felületen a Szervező által meghatározott időpontokban, a Szervező által meghatározott kérdés kerül feltüntetésre a képernyőn. A Nyereményjátékban történő részvételhez a műsor sugárzása során feltett kérdésre a helyes válasz betűjelének a zold25musor@gmail.com e-mail címre történő elküldése szükséges, az egyéb online felületen az ott meghatározottak szerint. A helyes válasz elküldésére az adott napon 23:59-ig van lehetőség. Az adott napon egy szavazat beküldése egy e-mailcímről csak egyszer érvényes, azonban a résztvevő ugyanazon e-mail címmel különböző napokon többször is játszhat.
4.2. A válasz beküldése akkor tekinthető beérkezettnek, ha a nyereményjáték időtartama alatt a rendszer adatbázisában rögzítésre került. A válasz beérkezési időpontja az adatbázisban való rögzítésének a szerver belső órája szerinti időpontja.
4.3. A Nyereményjáték időtartama alatt egy résztvevő csak egy alkalommal nyerhet, függetlenül attól, hogy a feltett kérdésekre hány alkalommal adott helyes választ. A játékban csak valós adatok megadásával lehet részt venni. A valótlan vagy olyan adatokkal történő részvétel, amelyet a Nyereményjáték résztvevője nem tud hitelt érdemlően igazolni, automatikusan érvénytelennek minősül és a játékból történő kizárást vonja maga után. A Szervező nem vállal felelősséget az érvénytelen módon résztvevők kiszűrésének sikeréért.
4.4. A Szervező nem vállal felelősséget, ha valaki szavazatát harmadik személy által regisztrált e-mail címről küldi. Amennyiben a játékos harmadik személy által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a játékhoz, kérje – a játék kezdete előtt – az e-mailcím jogosultjának hozzájárulását. A játékkal kapcsolatos, az e-mail cím jogosulatlan használatából eredő jogvitákban a Szervező nem vesz részt, azok következményeiért semmilyen felelősséget nem vállal.
4.5. A Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni a fentiekben foglaltakat. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó anyagi következmény minden esetben a játékost terheli.

5. A nyertesek kiválasztása, értesítése

5.1. A Nyereményjáték során 1 nyertes kerül kisorsolásra. A nyertesek kézi sorsolással, véletlenszám-generátorral kerülnek kisorsolásra a Szervező székhelyén, a szavazás lezárását követő 3 napon belül.
5.2. Szervező továbbítja a nyeremény felajánlójának a nyertes által megadott személyes adatokat, a nyeremény átvételének lebonyolítását a felajánló szervezi. A nyertes a nyeremény átadását a Szervezőtől nem követelheti.
A nyertesek neve a sorsolást követően közzétételre kerül a zöld25 műsor facebook oldalán.
5.3. A Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény átadásával kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azt megkísérli a nyertesekkel tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.
5.4. A játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékosokat terheli.
5.5. Amennyiben valamely nyertes nem jelentkezik a Nyereményéért, a Nyereményre való jogosultságát automatikusan elveszti.
5.6. A nyertes a Szervezővel köteles együttműködni a Nyeremény átadása céljából.

6. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele

6.1. A Nyereményjátékban való részvételhez legalább egy helyes válasz beküldése szükséges.
6.2. Ha a résztvevő az e-mail elküldésekor a 18. életévét még nem töltötte be és/vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult. 14 év alatti, illetve cselekvőképtelen nyertes esetén a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére, illetve a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
6.3. A Nyereményjátékban a Szervezővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

7. Nyereményjátékból való kizárás

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt a résztvevőt, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a résztvevővel szemben, aki
a) a Nyereményjáték weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Nyereményjáték során előnyhöz jutni,
b) más résztvevő regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel) visszaél,
c) a kérdéseke adott válaszokat nyilvánosságra hozza.
Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a fenti eseteket saját belátása szerint bírálja el.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1. Adatkezelő és adatfeldolgozó:
Név: MONRIETTA Kft.
Székhely: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes utca 10. 2. em. 3/b.
E-mail: zold25musor@gmail.com
8.2. Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre: A személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes. A Nyereményjátékban résztvevők tudomásul veszik és a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az e-mailben önként megadott személyes adataikat a Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása céljából a Nyereményjáték ideje alatt, illetve a Nyeremény átadásáig a nyilvántartásában rögzítse, felhasználja és kezelje, a nyereményt felajánló részére továbbítsa, továbbá a fenti célból üzenetet küldjön a résztvevőnek, illetve nyerés esetén az önként megadott valamennyi személyes adatukat a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Nyereményjátékkal kapcsolatosan kezelje, nyilvánosságra hozza (különösen, de nem kizárólagosan a zöld25.hu honlapon). Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező az adatkezelés céljának eléréséig végzi, és a nyereményjáték lezárultával, a Nyeremény valamennyi nyertesnek történő átadását követően törlésre kerülnek a nyilvántartásból, kivételt képeznek ez alól a nyertes adatai, mely megőrzése törvényi kötelezettség, a nyereményjátékkal összefüggő esetleges adózási és számviteli kötelezettségeinek teljesítése érdekében, így az adatkezelés időtartama is az esetleges adómegállapításhoz való jog elévüléséig tart. A nyertes a vezeték- és keresztnevének, illetve e-mail címének e-mailben történő megadásával hozzájárul ahhoz, hogy ezen személyes adatokat a Szervező a játék lebonyolítása, nyeremény átadása céljából kezelje. A megadott személyes adatok semmilyen más célra nem használhatók fel. Nyertes tudomásul veszi, hogy ha az adatszolgáltatást elmulasztja, illetve ha személyes adatainak törlését a nyeremény átadását megelőzően kéri, a nyereményre nem tarthat igényt.
8.3. A résztvevők részvételükkel minden tekintetben kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik a jelen Szabályzat valamennyi rendelkezését. A részvétellel összefüggő adatkezeléssel kapcsolatos mindennemű tájékoztatást e-mail útján tehetik meg.
8.4. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi e-mail címen: zold25musor@gmail.com. Ezen kívül a játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a játékos bírósághoz fordulhat.
8.5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és vonatkozó iránymutatása tartalmazza.

9. A Szabályzat elfogadása

9.1. A választ tartalmazó e-mail elküldésével a résztvevő elismeri, hogy a jelent Szabályzatot, valamint a honlapon megtalálható Adatkezelési tájékoztatót megismerte, megértette és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadja.
9.2. Jelen Szabályzat hatálya a Nyereményjátékra, továbbá az abban részt vevő személyekre terjed ki. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a Szervező terhére.
9.3. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja. A Nyereményjátékban való részvétel ingyenes, de a kitöltéséhez szükséges internet hozzáférést és használat feltételeit, költségeit a Szervező nem biztosítja, az ezzel kapcsolatos költségeket a résztvevők saját maguk viselik.
9.4. A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték felfüggesztésére vagy leállítására előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.
9.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát a Nyereményjátékot akár annak időtartama alatt is egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Szabályzat módosításait, illetve a Nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi. A Nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
9.6. A Szervező bármely, a jelen Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a résztvevők Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.
9.7. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

10. Adófizetés és egyéb költségek

A nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli adófizetési kötelezettség.

Budapest, 2019. április 01.